Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
Dane teleadresowe firmy
  Menu
Strona główna
Ogłoszenia
Patron szkoły
Historia szkoły
Poczet sztandarowy
O szkole
Nasze sukcesy
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Ochrona danych osobowych
Deklaracja dostępności
  Dokumenty
Dokumenty szkolne
Dokumenty Sam. Ucz.
Dokumenty Rady Rodz.
Plan lekcji
  Rekrutacja
Informacje o rekrutacji
  Informacje
"Ćwiczyć każdy może"
"Przyjaciel Szkoły"
"Szkoła współpracy"
"Dla uczniów"
"Dla rodziców"
"Filmy uczniów"
"Prace uczniów"
"Innowacje"
  Pedagog
Pedagog-informacje
"Zasady higieny"
"Dla rodziców"

Deklaracja dostępności
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Peksy
w Laskowcu


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Peksy w Laskowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Peksy w Laskowcu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

 • pliki graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-23

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-23

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Skłodowski

 • e-mail: vorga01@splaskowiec.rzekun.pl

 • telefon: 29-764-73-51.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu

 • e-mail: splaskowiec@poczta.onet.pl

 • telefon: 29-764-73-51

 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

 2. Szkoła posiada dwa wejścia do budynku.

 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 4. Szkoła nie posiada wind.

 5. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 6. Szkoła nie posiada informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 7. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe. Miejsce dla samochodów osobowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową zostało oznakowane i znajduje się przy wejściu do szkoły.

 9. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 10. Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.


[Rozmiar: 7120 bajtów]
[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]

[Rozmiar: 2984 bajtów]